Σχετικα

Η καθημερινότητα του ευρωπαϊκού καθημερινού προγράμματος αθλητισμού έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, που είναι προτεραιότητα του προγράμματος Erasmus+, να βρει και να προωθήσει τις ορθές πρακτικές από την πρώτη και τη δεύτερη έκδοση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα στο οποίο θα επικεντρωθεί αυτή η στρατηγική συνεργασία είναι η ανάπτυξη, η αναγνώριση, η προώθηση και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Το 2007 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό ως το πρώτο έγγραφο πολιτικής που ασχολείται με τον αθλητισμό εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη της Λισαβόνας (2009) εισήγαγε ένα ειδικό άρθρο το οποίο έδωσε στην ΕΕ μια νέα δυνατότητα υποστήριξης του αθλητισμού. Το 2011, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο "Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού", η οποία προβλέπει ειδικές δράσεις όσον αφορά τον κοινωνικό ρόλο, την οικονομική διάσταση και την οργάνωση του αθλητισμού. Με βάση την ανακοίνωση αυτή, το Συμβούλιο ενέκρινε Ψήφισμα σχετικά με ένα Πρόγραμμα Εργασίας της ΕΕ για τον Αθλητισμό 2011-2014, το οποίο ενίσχυσε περαιτέρω την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού θέτοντας προτεραιότητες για εργασίες σε επίπεδο ΕΕ που δεσμεύουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή. Το 2012, το Συμβούλιο υιοθέτησε συμπεράσματα σχετικά με την προώθηση της σωματικής άσκησης που ενισχύει την υγεία και με την ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης για τη χάραξη αθλητικής πολιτικής.Μετά από πρόταση της Επιτροπής, για πρώτη φορά η οικονομική στήριξη για τον αθλητισμό περιλαμβάνεται στη μορφή ενός ειδικού κεφαλαίου στο πρόγραμμα Erasmus για την περίοδο 2014-2020, η οποία χαιρετίζεται θερμά από όλες τις οργανώσεις-εταίρους του τρέχοντος προγράμματος.

Παρά την αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται στην προώθηση της σωματικής άσκησης στα κράτη μέλη της ΕΕ, η προηγούμενη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου το 2009 εντόπισε «ανησυχητικά υψηλά» ποσοστά σωματικής αδράνειας στην ΕΕ και διαπίστωσε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων (60%) δεν ασκείται, ούτε συμμετέχει σε κάποιο άθλημα. Η τελευταία δημοσιευμένη έρευνα «Ευρωβαρόμετρο» το 2014 ανέφερε παρόμοια στοιχεία, ήτοι το 41% των Ευρωπαίων εξασκούν κάποιο άθλημα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ το 59% των πολιτών της ΕΕ δεν αθλούνται καθόλου ή αθλούνται σπάνια.
Με βάση το κενό που αναφέρθηκε στην προαναφερθείσα ανάλυση, είναι φανερό ότι η προβολή και προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης αποτελεί προτεραιότητα όλων των ευρωπαϊκών οργανισμών που εργάζονται σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το τρέχον πρόγραμμα στοχεύει να βρει τον τρόπο ανάλυσης, συλλογής και προώθησης των ορθών πρακτικών στις διάφορες ομάδες-στόχους: παιδιά, νέοι, στο σχολείο, εργαζόμενοι, ενεργά ηλικιωμένα άτομα, στην πόλη, σε μικρά χωριά.
Η ευκαιρία να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας των σωματικών δραστηριοτήτων στην ενίσχυση της υγείας μέσω της αυξημένης συμμετοχής και της ίσης πρόσβασης στον αθλητισμό για όλους, έχει προστιθέμενη αξία και συμβάλλει στην αύξηση των ανθρώπων που ασκούνται ή εξασκούν κάποιο άθλημα σε σταθερή βάση. Επίσης, όλα τα παραγόμενα του project θα αποτελέσουν μία βάση πηγών για τους ειδικούς στον αθλητισμό, την υγεία, την πολιτική για τη νεολαία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις τοπικές αρχές, τις ΜΚΟ, τις εθνικές αρχές στην καθημερινή τους εργασία.

Η τρέχουσα συνεργασία θα υλοποιήσει διάφορες δραστηριότητες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο: θα επικεντρωθεί στη συλλογή, την ανάπτυξη, τον προσδιορισμό, την ανάλυση, την προώθηση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών από την Ευρώπη και τον κόσμο, οι οποίες μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν στις εργασίες των εμπειρογνωμόνων στους προαναφερθέντες τομείς. Το project θα επικεντρωθεί επίσης στις δραστηριότητες που διεξάγονται στην πρώτη και τη δεύτερη έκδοση της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού» και θα συγκεντρώσει όλες τις καλές πρακτικές που πραγματοποιήθηκαν στα κράτη μέλη κατά τα έτη 2015 και 2016. Αυτά τα εργαλεία θα είναι πολύ χρήσιμα στον προγραμματισμό των επόμενων εκδόσεων της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού" και άλλων εκδηλώσεων για την προώθηση της σωματικής άσκησης που ενισχύει την υγεία μέσω της αυξημένης συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό για όλους.

Όλες οι δραστηριότητες που θα αναλάβουμε μέσω αυτού του προγράμματος θα αφορούν στην ανάγκη για πόρους ελεύθερης πρόσβασης με λεπτομερή εστίαση σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους και θα παρέχουν ευκαιρίες για να καταστεί η άθληση μέρος του καθημερινού προγράμματος όλο και περισσότερων ανθρώπων στην Ευρώπη. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα εργαλεία και τα μέσα για να καταστεί η Ευρώπη "αθλούμενο έθνος" δεν είναι ακόμη τα πιο αποτελεσματικά και παρατηρούμε τα αποτελέσματα στα δεδομένα τόσο από το "ευρωβαρόμετρο" 2009 όσο και αυτό του 2014. Αυτή είναι η προφανής ανάγκη που θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τα συνεργαζόμενα μέλη του προγράμματος, δημιουργώντας μία άμεση σύνδεση μεταξύ των ομάδων-στόχων (άμεσες: ειδικοί στον αθλητισμό, στην υγεία και στους νέους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τοπικές αρχές, ΜΚΟ, εθνικές αρχές και έμμεσες- παιδιά, νέοι, εργαζόμενοι , ενεργοί ηλικιωμένοι, άνθρωποι που ζουν σε πόλεις και μικρά χωριά) και της σωματικής άσκησης ως «θετικό φάρμακο» για την προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων.


Οι κύριοι στόχοι στους οποίους θα επικεντρωθούμε στα πλαίσια του project είναι οι εξής:
 • Βελτιωμένη ανταλλαγή και προώθηση καλών πρακτικών στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης.
 • Συλλογή ορθών πρακτικών των προηγούμενων εκδηλώσεων της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού".
 • Με το έργο αυτό θα ενισχυθεί η βάση τεκμηρίωσης για τη χάραξη πολιτικής (μελέτες, συλλογή δεδομένων, έρευνες) σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Να αυξηθεί η γνώση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, καθώς επίσης θα ενισχυθεί και η συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης όχι μόνο ανάμεσα στα μέλη του project αλλά και σε τοπικό επίπεδο στις χώρες-εταίρους.
 • Προώθηση εργαλείων για διάφορες επαγγελματικές ομάδες για την παροχή κινήτρων σε περισσότερους ανθρώπους να αθλούνται σε καθημερινή βάση - θα αναπτυχθούν 8 εγχειρίδια καλών πρακτικών (Πώς να είστε ενεργοί κάθε μέρα-για παιδιά, Πώς να είστε ενεργοί κάθε μέρα-για νέους, Πώς να είστε ενεργοί κάθε μέρα στο σχολείο, Πώς να είστε ενεργοί κάθε μέρα-για εργαζόμενους, Πώς να είστε ενεργοί κάθε μέρα-για ηλικιωμένους, Πώς να είστε ενεργοί κάθε μέρα στην πόλη, Πώς να είστε ενεργοί κάθε μέρα σε μικρά χωριά, Εγχειρίδιο καλών πρακτικών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού 2015 και 2016. Καθένα από τα εγχειρίδια θα συλλέξει τις καλύτερες δυνατές πρακτικές από την Ευρώπη και τον κόσμο με συμβουλές για την υλοποίηση καθενός από τα θέματα.) - θα δημοσιευτούν ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, διαθέσιμοι για ΜΚΟ, αθλητικούς οργανισμούς, τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους.
 • Βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό με συντόμευση στους πόρους - Εκπαιδευτική πλατφόρμα και εφαρμογή για Android/ IPhone - καινοτόμα βάση δεδομένων με "αθλητικές ιδέες" - μία μηχανή αναζήτησης. Σε αυτή τη μηχανή αναζήτησης θα ζητείται ο τόπος κατοικίας, η απασχόληση, η ηλικιακή ομάδα και η μηχανή θα επιστρέφει ιδέες για το πώς μπορεί κάποιος να μείνει ενεργός στην καθημερινότητα.
 • Δημιουργία ενός καινοτόμου δικτύου επαγγελματιών αφιερωμένων στην ενεργό ζωή από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης, οι οποίοι θα δεσμευτούν στο έργο όχι μόνο κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος, αλλά και μετά το τέλος αυτού, αναπτύσσοντας περαιτέρω την βάση δεδομένων των καλών πρακτικών.
 • Συλλογή ιδεών για την ανάπτυξη της ιδέας των "Καθημερινών αθλημάτων" στην καθημερινή ζωή των ευρωπαΐων πολιτών.
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού και της σωματικής δραστηριότητας σε σχέση με την προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων μέσα από όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του προγράμματος.
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της επίδρασης της φυσικής βελτίωσης της υγείας μέσω όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του προγράμματος.
 • Αύξηση της συμμετοχής σε σωματικές δραστηριότητες και αθλητισμό μέσα από την αύξηση του πλήθους των τοπικών δράσεων και εκδηλώσεων, των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και μέσα από την παροχή της δυνατότητας στον καθένα να βιώσει κατ' ιδίαν τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας.
 • Διάδοση των συσσωρευμένων γνώσεων και της εμπειρίας όλων των εταίρων του προγράμματος, των νέων εργαλείων που αναπτύχθηκαν και βέλτιστων πρακτικών για την έμπνευση και την προώθηση περαιτέρω συνεργασιών και συνεργειών πάνω σε σχετική θεματολογία.
 • Ενεργοποίηση ειδικών από διαφορετικούς τομείς με τα εργαλεία και τα μέσα για να ενεργούν ελεύθερα στην καθημερινή τους εργασία, με τις ιδέες που μπορούν να υλοποιήσουν άμεσα.Πρόγραμμα "European everyday of sport is co- funded by the European Commission "Erasmus +" - Αθλητισμός - Συνεργασίες στον αθλητικό τομέα και Μη-κερδοσκοπικά Ευρωπαϊκά αθλητικές εκδηλώσεις. Πρόγραμμα “European everyday of sport” - 572647-EPP-1-2016-BG-SPO-SCP με συνολικό προϋπολογισμό 96 321 euro και υλοποιείται από διεθνή σύμπραξη 7 χωρών – Βουλγαρία: Bulgarian sports development association, Ιταλία: Mine Vaganti NGO, Κροατία: Riječki Sportski Savez, Ουγγαρία: Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület / Ελπίδα για τα παιδία Ουγγαρίας, Λιθουανία: Vilniaus kolegija / Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, Πολωνία: Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii / Ινστιτούτο Καινοτόμων Τεχνολογιών, Σλοβακία: A.D.E.L. – Σύνδεσμος για την Ανάπτυξη, την Εκπαίδευση και την Εργασία.