Σχετικα με #GGS

Η ορθή διακυβέρνηση στον τομέα του αθλητισμού υπήρξε ένα θέμα όλο και πιο απαραίτητο, καθώς βλέπουμε τα ατελείωτα προβλήματα, ξεκινώντας από:


 • Χαμηλός αριθμός ατόμων εμπλέκεται ενεργά στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Ο αθλητισμός στις μέρες μας είναι μια από τις πολλές δυνατότητες που έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες και μερικές φορές, κατά κάποιο τρόπο, όχι οι πιο ελκυστικές.
 • Το ενδιαφέρον των μελών της κοινωνίας για συμμετοχή στον αθλητισμό μειώνεται ολοένα και περισσότερο εξαιτίας των ατελείωτων σκανδάλων, της διαφθοράς, του "στησίματος" των αγώνων, του ντόπινγκ, της έλλειψης διαφάνειας, δραστηριοτήτων και της δημόσιας χρηματοδότησης που επενδύονται κυρίως στον επαγγελματικό αθλητισμό.
 • Αυξάνεται το δημόσιο ενδιαφέρον σχετικά με την κατανομή των δημόσιων δαπανών (πρόσφατη παραίτηση πόλεων από την υποψηφιότητά τους για φιλοξενία Ολυμπιακών Αγώνων). Υπό τη σκιά των προβλημάτων διακυβέρνησης στον αθλητισμό, οι άνθρωποι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο δυναμικό των αθλητικών οργανώσεων και την πίστη στην επιστροφή των επενδύσεων σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Οι ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές αθλητικές οργανώσεις και ομοσπονδίες και η διοίκηση του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα πρέπει να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, όπως έχουν ήδη δηλώσει πολλοί ευρωπαϊκοί αθλητικοί οργανισμοί με την υπογραφή της δήλωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση (που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο του 2016 και υπογράφηκε από την BSDA στη Μάλτα τον Μάρτιο του 2017). Δεδομένου ότι οι φορείς του αθλητισμού έχουν προσκληθεί να δεσμευτούν για την προώθηση ή την εφαρμογή των βασικών αρχών της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό, δηλαδή της ακεραιότητας, διαφάνειας, υπευθυνότητας, δημοκρατίας και ένταξης, αυτή είναι μόνο η αρχή μιας διαδικασίας που πρέπει να περπατήσουμε στην παρούσα πραγματικότητα ώστε να γίνει ο αθλητισμός ανταγωνιστικός στον δυναμικό μας κόσμο.
Μέχρι στιγμής, σε ολόκληρη την Ευρώπη, καταβάλλονται προσπάθειες για τη βελτίωση των standards διακυβέρνησης στον αθλητικό τομέα, συγκεκριμένα γύρω από τις αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας στη λήψη αποφάσεων και της συμμετοχής στην εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων μερών. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία των δομών του αθλητισμού στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, η ΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση της οργάνωσης του αθλητισμού στην Ευρώπη. Η κατάλληλη προσέγγιση θα απέδιδε προστιθέμενη αξία στην εργασία σε εθνικό επίπεδο με τη συλλογή και ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την παροχή πρακτικών συστάσεων που θα συμβάλλουν στο ανέβασμα των standards χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό.


Μέχρι στιγμής, στον τομέα της ορθής διακυβέρνησης έχουν γίνει τα παρακάτω βήματα:
 • H Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό του 2007 επεσήμανε ότι αν εφαρμόζονται οι αρχές της ορθής διακυβέρνησης στον αθλητισμό, τότε οι περισσότερες προκλήσεις που εμφανίζονται μπορούν να αυτορρυθμιστούν.
 • Στην ανακοίνωσή του 2011 (Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Διάστασης στον Αθλητισμό) η Επιτροπή πήρε μια πιο συγκεκριμένη θέση, σημειώνοντας ότι η χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό αποτελεί προϋπόθεση για την αυτονομία και την αυτορρύθμιση των αθλητικών οργανώσεων.
 • Το 2011, τα θέματα της χρηστής διακυβέρνησης και της ενίσχυσης της οργάνωσης του αθλητισμού στην Ευρώπη συμπεριλήφθηκαν στις Προπαρασκευαστικές Ενέργειες στον τομέα του αθλητισμού. Οκτώ έργα επελέγησαν, υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν μέχρι τα τέλη του 2013.
 • Μια Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τη Ορθή Διακυβέρνηση δημιουργήθηκε με βάση το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με το Σχέδιο Εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό 2011-2014. Τον Οκτώβριο του 2013, η Ομάδα ενέκρινε συστάσεις σχετικά με τις αρχές για τη χρηστή διακυβέρνηση του αθλητισμού στην ΕΕ και τις παρουσίασε στο Συμβούλιο της ΕΕ.
 • Το 2016, διεξήχθη η εμβληματική εκδήλωση για τη ορθή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και συμφωνήθηκε και υποστηρίχθηκε μια δέσμευση για τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό από 32 αθλητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη.
 • Μια έκθεση για "ολοκληρωμένη προσέγγιση της Πολιτικής για τον Αθλητισμό: ορθή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα" έγινε δεκτή από το ΕΚ και αποτέλεσε επίσης το κύριο θέμα του φόρουμ για το αθλητισμό 2017, που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της μαλτεζικής προεδρίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο υποψήφιος για το έργο BSDA υπέγραψε τη δέσμευση να εφαρμόσει τις αρχές της ορθής διακυβέρνησης στα λαϊκά αθλήματα.

Με βάση το κενό που προαναφέρθηκε στην ανάλυση των πολιτικών και δράσεων που αναλήφθηκαν σε επίπεδο ΕΕ και εξετάζοντας την ανάγκη επανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης στον αθλητισμό και επαναφοράς στην καθημερινή εργασία των αθλητικών οργανώσεων στην ΕΕ των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης. Δεδομένου ότι ο αθλητισμός αφορά τη φιλοδοξία, το συναίσθημα και την έμπνευση που ξεκίνησε από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους, η χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα πρέπει να βασίζεται στις προσωπικές πεποιθήσεις των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για ακεραιότητα, αφοσίωση και δικαιοσύνη καθώς και στις αρχές του "δίκαιου παιχνιδιού" (fair play), της ομαδικής εργασίας, της πειθαρχίας, της ίσης αφετηρίας και της μη διάκρισης. Είναι περισσότερο από ορατό το γεγονός ότι είναι σημαντικό να τονιστεί και να προωθηθεί η χρηστή διακυβέρνηση ως η μοναδική λύση της κρίσης που πλήττει τις αθλητικές οργανώσεις και να δοθούν εγγυήσεις στους ευρωπαίους πολίτες, ότι η υπευθυνότητα και η διαφάνεια στον αθλητισμό είναι υψηλή προτεραιότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το τρέχον πρόγραμμα στοχεύει να βρει τον τρόπο ανάλυσης, συλλογής και προώθησης των απαραίτητων μέτρων για την ορθή προβολή των αποφάσεων που λαμβάνονται, των φορέων λήψης αποφάσεων και της διαφάνειας των δημόσιων κονδυλίων. Πιστεύουμε ότι η προστιθέμενη αξία αυτού του προγράμματος και όλων των παραγομένων του- ανάλυση και αναφορά της τρέχουσας κατάστασης λογοδοσίας και διαφάνειας, προγράμματα κατάρτισης, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις διάδοσης σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση, συνεδριάσεις των συμμετεχόντων στη λήψη αποφάσεων και πορεία αυτοδιδασκαλίας στην ορθή διακυβέρνηση στον αθλητισμό- θα συμβάλει στην αύξηση των ανθρώπων, που εμπιστεύονται τους αθλητικούς οργανισμούς και συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι διαθέσιμα για τις αθλητικές οργανώσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις τοπικές αρχές, τις ΜΚΟ, τις εθνικές αρχές για την καθημερινή τους εργασία.

Η τρέχουσα συνεργασία θα υλοποιήσει διάφορες δραστηριότητες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο - θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη, τον προσδιορισμό, την ανάλυση, την προώθηση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και στην παροχή συστάσεων σε ορισμένες από τις παρατηρούμενες πρακτικές που μπορούν να βελτιωθούν. Η ανάλυση που θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα είναι πολύ χρήσιμη για όλους τους αθλητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους και το εύρος των δραστηριοτήτων τους. Στη σημερινή εποχή, η δημόσια εικόνα μας είναι διαθέσιμη με μερικά κλικ και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το πρόσωπο αντανακλά την πραγματικότητα και μας δίνει την πλήρη εικόνα της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Το εν λόγω πρόγραμμα εντοπίζει και αντιμετωπίζει επαρκώς ειδικές, σαφείς ανάγκες για την εφαρμογή μιας νέας προσέγγισης διαχείρισης και διοίκησης στον τομέα του αθλητισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα (Good Governance in Sport - GGS) θα προσθέσει στις υπάρχουσες γνώσεις, τεχνογνωσία και πρακτικές στους οργανισμούς και τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τα παραγόμενα του προγράμματος.

Όλες οι δραστηριότητες που θα αναλάβουμε με αυτό το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ΟER (ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι) από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η δυνατότητα μιας πορείας αυτοδιδασκαλίας στον τομέα της ορθής διακυβέρνησης θα βελτιώσει τη διαχείριση του αθλητισμού ή τουλάχιστον θα παρουσιάσει στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και στους διαχειριστές το τι πρέπει να βελτιωθεί. Η εμπιστοσύνη στον αθλητισμό πρέπει να αποκατασταθεί και αυτό είναι ένα μικρό βήμα για να παρουσιάσουμε ποιοι είναι οι οργανισμοί, ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις, πώς δαπανάται το δημόσιο χρήμα και ποιος είναι υπεύθυνος για τα οργανωτικά ζητήματα σε όλα τα επίπεδα.

Οι κύριοι στόχοι που θα επικεντρωθούμε στο πρόγραμμα είναι:
 • Βελτίωση της ορθήςδιακυβέρνησης στον αθλητισμό σε αθλητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Ανάλυση της δημόσιας εικόνας των ευρωπαϊκών και εθνικών αθλητικών οργανώσεων, βάσει αυστηρών κριτηρίων και με διαφανή μεθοδολογία, εφαρμόσιμη σε όλους με την ίδια προσέγγιση.
 • Με τις προβλεπόμενες εκδηλώσεις διάδοσης, θα αυξήσουμε το ενδιαφέρον στην ορθή διακυβέρνηση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • Η προετοιμασία και υποστήριξη των επόμενων ηγετών του αθλητισμού, που πιστεύουν και εφαρμόζουν τις αξίες της ακεραιότητας, του δίκαιου παιχνιδιού, της διαφάνειας, της ακεραιότητας, της δικαιοσύνης, η αφοσίωση στην πορεία αυτοδιδασκαλίας και εκπαιδευτικές κινητικότητες που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του έργου.
 • Με το έργο αυτό θα ενισχυθεί η βάση δεδομένων για τη χάραξη πολιτικής (μελέτες, συλλογή δεδομένων, έρευνες) σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Θα αυξηθεί η γνώση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, καθώς ταυτόχρονα θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης όχι μόνο εντός των συνεργαζόμενων εταίρων αλλά και σε τοπικό επίπεδο στις χώρες-εταίρους.
 • Προώθηση αρχών ορθής διακυβέρνησης στον αθλητισμό σε όλους τους ενδιαφερόμενους και δημιουργία πολλαπλασιαστών ορθής διακυβέρνησης
 • Βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό με τη εύκολη πρόσβαση στους πόρους - Αυτοδιδασκαλία της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό.
 • Δημιουργία ενός καινοτόμου δικτύου επαγγελματιών αφιερωμένο στη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό από διάφορα μέρη της Ευρώπης, οι οποίοι θα δεσμευτούν στο πρόγραμμα όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του με την ανάπτυξη και την διεύρυνση βάσης δεδομένων καλών πρακτικών.
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού και της σωματικής δραστηριότητας σε σχέση με την προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων μέσω όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της βελτίωσης της φυσικής υγείας μέσω όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.
 • Αύξηση της συμμετοχής σε σωματικές δραστηριότητες και αθλητισμό με αυξημένο αριθμό τοπικών δράσεων και εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και παροχή ευκαιριών στα άτομα να γνωρίσουν προσωπικά τα οφέλη των σωματικών δραστηριοτήτων.
 • Διάδοση των συσσωρευμένων γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης της συνεργασίας αυτής, των νέων εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών για την έμπνευση και την προώθηση περαιτέρω συνεργασιών σε σχετικά θέματα.
 • Ενίσχυση ειδικών από διαφορετικούς τομείς με τα εργαλεία και τα μέσα για να ενεργούν ελεύθερα στην καθημερινή τους εργασία, με τις ιδέες που μπορούν να υλοποιήσουν άμεσα.
Εταίροι